U bent hier

Veel werk aan de (woon)winkel in Alken

Bij de verkiezingen van oktober 2006 was wonen voor Groen! een belangrijk verkiezingsthema. Onder de titel: ‘ Voor een goed en betaalbaar wonen’ besteedden wij een gans hoofdstuk aan dit thema:  kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is voor vele Alkenaren alsmaar moeilijker: jonge gezinnen, alleenstaanden, mensen met een laag inkomen, senioren…. 
Deze stelling wordt achteraf bevestigd door de vele reacties en bezwaarschriften op het ontwerp van gemeentelijk structuurplan, maar ook het actuele cijfermateriaal bevestigt dat er veel werk aan de (woon)winkel is!

Cijfers zeggen veel… 

1. Sociale huisvesting in Alken.
Huisvestingsmaatschappijen in Alken actief:

Het Limburgs Tehuis: enkel sociale huurwoningen:
96 verhuurde woningen (Hakkeveld)

De Kleine Landeigendom (Cordium): enkel sociale bouwkavels en koopwoningen: 
in totaal 46 koopwoningen in Alken gebouwd.
de afgelopen 15 jaar werden 21 woningen (Langveld) verkocht (1996).

Er zijn 3 projecten in het verschiet : 
- Langveld: KLE en LTH samen:
o 36 koopwoningen (KLE)
o 36 sociale (koop)kavels  ( KLE)
o 44 huurwoningen (LTH)
- Alken centrum: KLE
o 8 koopwoningen
- Verkaveling Alkerstraat: KLE
o ligt voorlopig stil

2. Aantal kavels op dit moment in Alken ter beschikking van de woonmarkt? 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, opgemaakt in 2003-2004, staat vermeld dat er nog 787 bouwpercelen met rechtstreekse bouwtitel (gelegen aan een uitgeruste weg) ter beschikking zijn. Hiervan zijn er geen bestemd voor sociale woningbouw.  

3. De sociale woonsituatie in alken:
Alken staat op de 34ste plaats in Limburg wat betreft sociale woningen! Het gemiddelde in Vlaanderen is 6,05 % (en dit zou ook het streefdoel van de gemeenten moeten zijn) maar Alken haalt 3,28 % (toestand op 01.01.2008). Ligt bijna 50 % onder het gemiddelde?

4. Verkavelingprojecten die op til staan:
We hebben het enkel over die verkavelingprojecten op die vrij omvangrijk zijn en/of waarvoor nieuwe wegenis wordt aangelegd:
- De KLE en Cordium zijn bezig met het ontwikkelen van het gebied “Langveld”.  Het RUP Langveld is definitief goedgekeurd en voorziet een gedeelte bouwkavels, een gedeelte koopwoningen en huurwoningen. (zie hoger)  
De wegeniswerken zouden klaar zijn eind 2010 – begin 2011
- Privé-ondernemers willen het gebied Kerkveld (binnengebied aan de Papenakkerstraat) verkavelen.  Dit project zal pas uitgevoerd worden na goedkeuring van het RUP Kerkveld. (loopt erg moeizaam)  Dit is een privé-project; doch hier zullen ook een aantal sociale kavels moeten voorzien worden. (tenzij er een gemeentelijk reglement met afwijking komt)  
- De Kleine Landeigendom was bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid tot ontwikkeling van het binnengebied aan de Koutermansstraat (tussen Koutermansstraat en Rijdreef).  Dit ganse gebied is voorzien voor sociale woningbouw.  Ligt echter ook stil omwille van politieke redenen….
- De eigenaar van de gronden gelegen “Koeblook” (aan de Motstraat) wil een nieuwe insteekweg aanleggen (parallel met Reigerlaan) en de achterliggende gronden verkavelen.  Dit is een privé-verkaveling en ligt ook stil.

5. Leegstand
Op de lijst van geregistreerde gebouwen leegstand / verwaarlozing stonden op 08.09.2008 
negen gebouwen.


Reflectie, bedenkingen, discussie, vragen…

1. De woonsituatie in Alken heeft  een paar heikele punten (maar niet nieuw):
er zijn te weinig (sociale) appartementen, te weinig sociale huurwoningen, de sociale huurwoningen zijn te eenzijdig (té groot, vooral met 2-3 slaapkamers, géén appartementen).

2. De spreiding van sociale woningen is bovendien slecht  (enkel in Alken-centrum). Ook in de kernen van Sint-Joris en Terkoest  moeten er sociale woningen komen.

3. Alken ligt qua 'open bebouwing' boven het gemiddelde in Limburg

4. De prijzen van privé-appartementen ligt gevoelig hoger dan in Limburg: 8ste op 44

5. Het nieuw decreet ‘Grond- en Pandenbeleid’ legt op dat gemeenten die het opgelegde objectief naar sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en - kavels nog niet gehaald hebben, bij de vergunningverlening van grotere bouwprojecten in bestaande woongebieden een sociale last moeten opleggen. Voor particuliere projecten (vb. Koeblook), moet een particuliere eigenaar tussen 20% en 25% sociaal woningaanbod voorzien

6. Samengevat: voor 'woonbehoeftige' en alleenstaanden is de situatie in Alken problematisch qua aanbod (te laag); prijzen (te hoog); ligging en grootte. Er moet een inhaalbeweging komen wat betreft sociale woningen. 


Inhoudelijke impulsen … voorstellen …

Samen met het nieuwe decreet wil Groen! enkele belangrijke impulsen geven aan het maatschappelijk debat dat in Alken moet gevoerd worden:

1. Wonen is een sociaal grondrecht. Belangrijke doelstelling van Alken moet dus zijn te zorgen voor betaalbaar en kwalitatief wonen door een voldoende sociaal woningaanbod in de vorm van sociale kavels, koop- en huurwoningen. Een inhaaloperatie is dringend.

2. Het gemeentebestuur treedt op tegen een te lange leegstand van woningen, handelspandenen onbebouwde percelen. Met financiële en fiscale prikkels wordt het gebruik van die woningen en panden aangemoedigd.

3. Territoriaal recht van voorkoop, gemeentelijke grondregie en onderhands aankopen van gronden (nog veel kavels beschikbaar in Alken)

4. De gemeente start een publiek debat met alle 50 plussers die dat wensen, over hun verwachtingen en verzuchtingen ivm het wonen op ‘latere leeftijd’. Het is duidelijk dat bestaande en oudere woonvormen voor senioren tijdsgebonden zijn. Belangrijk is te weten hoe de huidige generatie van 50-plussers binnen 20 à 30 jaar wil wonen.

5. Ook bij de huidige jongere generaties zijn er heel wat jongeren op zoek naar nieuwe 
(coöperatieve) woonvormen, ook participerende woonvormen genoemd. Dat kan gaan van samenhuizen, cohousing, centraal wonen tot gemeenschappelijk wonen. Hoe we deze woonvorm ook noemen, de formule wint aan populariteit. Mensen kiezen om economische redenen, maar vaak ook als antwoord op het individualisme en de vereenzaming binnen onze samenleving. Alken moet dat gesprek/debat  durven aangaan met de jongere generatie.

6. Alken moet ook de uitdaging aangaan om te komen tot sociale ecowijken. Bouwen doe je voor de toekomst. Belangrijk principes te hanteren: duurzaamheid, energie-efficiënt, goede kwaliteit en comfortabel, sociale samenhang én betrokkenheid van de bewoners/bouwers/huurders.

7. In de Stationsstraaat blijft voor Groen! de oude rijkswachtkazerne nog altijd mogelijkheden bieden voor een nieuw duurzaam woonproject. Groen! stelt voor om via KLE en LTH onmiddellijk gesprekken/onderhandelingen op te starten.

8. Alken  heeft ook aandacht voor aanpassingen van bestaande woningen. Hoge leeftijd, handicap, aangeboren ziekte, chronisch zieken, laag inkomen… evenveel redenen om bij te springen waar nodig en nuttig.
9. Groen! betreurt dat in St.Joris de oude pastorij niet werd aangegrepen voor een vernieuwend woonproject.
10. In Terkoest moet dringend het gesprek terug op gang worden gebracht over een vernieuwend en kernversterkend woonproject. De basisschool en het bejaardenhuis zijn daarbij belangrijke partners.

Procedure…

Op gemeenteraad van 30 september 2004 doet Groen! reeds een concreet voorstel tot het oprichten van ‘De Alkense Woonwinkel’. Twee uitgangspunten zijn:
- de spanning op de woonmarkt. Vraag en aanbod moet worden samengebracht en meer op mekaar worden afgestemd. 
- de cijfers uit het ontwerp van gemeentelijk structuurplan. Daaruit blijkt: dat ongeveer 15 % van de Alkense oppervlakte bestemd is voor wonen en ongeveer nog 4 % van de oppervlakte voor woonuitbreidingsgebied.

Ook in 2004 wil het gemeentebestuur een ‘Woonplan’ opstellen en roept daarvoor een ‘Lokaal woonoverleg’ samen. Dit start op in september 2004 en komt welgeteld nog twee keer samen: in 2008 en januari 2010. Op deze laatste vergadering wordt dan nog maar eens een werkgroep opgericht die zo ‘een woonplan’ moet opstellen. De werkgroep komt echter samen tijdens de kantoor- en werkuren. Van participatie kan dus weinig sprake zijn!
Andere conclusie: men heeft 6 jaar nodig om te komen van een werkgroep lokaal woonoverleg tot een werkgroep woonbeleid. Fantastisch, volgehouden beleid!!!!

Ons voorstel in 2004 van een Woonwinkel reikte een handig instrument aan om op een indringende, creatieve en coördinerende manier in te spelen op het woongebeuren in en op de woonmarkt van Alken. Een vergelijking met de succesformule van de PWA-werkwinkel was en is hierbij niet veraf. Samengevat komt het hierop neer:
- Dienstverlening aan de burger ivm woonvragen wordt verbeterd en verfijnd. Hierbij kunnen veel vragen komen die slechts een korte opvolging vergen of minder vragen die misschien een langdurige opvolging (traject) vergen.
- De één-loket functie is hierbij belangrijk voor de Alkenaren.
- Voor de gemeente en voor het beleid kan zo een woonwinkel een kenniscentrum worden rond lokaal woonbeleid.

We zijn nu 6 jaar verder en staan nog nergens. Het is echter nog niet te laat. Vandaag vraagt Groen! opnieuw de opstart van de één loket functie, die omringd wordt door open werk- en denkgroepen, zoals hierboven gesuggereerd. 

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag dient om er voor te zorgen dat enkel personen en geen computerprogramma's gebruik kunnen maken van deze verzend-functie.

Terug naar top

Onderwerpen

Groen Alken twittert

@groenlim -- Iedereen is welkom op deze open ontmoetingsavond! https://t.co/X5PW9TBRfQ
@GroenAlken -- OCMW-Alken zet een buddy-werking op voor nieuwkomers in onze gemeente? Samen bouwen we een warme wereld. Doe jij... https://t.co/NFMuAZRbVt
@FrankVroonen -- @OrakelvMerksem @GroenHamme Bed, Bad, Brood mag ik hopen!
@GroenAlken -- We hadden het niet beter kunnen verwoorden,... #samenvoorgroen... https://t.co/JsrYWsoF4n
@GroenAlken -- Het is maar een peiling, maar de positieve trend voor Groen zet zich door. We zitten in de lift, meer en meer... https://t.co/7K53VF3ZD9
@GroenAlken -- Veel succes aan onze leerlingen en leerkrachten. Maak er een geweldig schooljaar van! Nieuw is dit jaar de... https://t.co/EIy74C3kzE
@groenlim -- Groen groeit, ook in Limburg. Wil je meewerken aan het positieve alternatief in jouw provincie/gemeente? Word... https://t.co/ri9M4MFkBr
@groenlim -- De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies” https://t.co/FTbykBbonJ
@GroenAlken -- Wordt jij alles leren over composteren? Dan is dit je kans!... https://t.co/0d4XqbQ4sy
@GroenAlken -- Unizo Alken gaat op zoek naar de echte Alkense Kost. Wat een heerlijk initiatief! Ken jij een lekker lokaal... https://t.co/rI4D0JE7Vs
@GroenAlken -- Hier zijn ze dan! De foto's van onze zaumero.vend anne kiosk!... https://t.co/rlP3n6diKl
@FrankVroonen -- RT @GroenAlken: De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.…
@GroenAlken -- De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.co/SiSwQkawNL
@GroenAlken -- Ne zaumero.vend anne kijosk is helemaal klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen! Wees welkom in De Alk!
@GroenAlken -- ne zaumero.vend annr kijosk is er klaar voor, alles staat klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen!
@GroenAlken -- Nog niet ingeschreven voor onze nieuwe lokale specialiteit: Paella van eigen bodem? Dan is het vijf voor twaalf!... https://t.co/QXixCaKMqe
@GroenAlken -- En vergeet vooral niet in te schrijven ....
@GroenAlken -- Groen Alken zet graag de Alkense Doeners in de schijnwerpers. Ook dit jaar zoeken we weer naar Alkense doeners,... https://t.co/Wss3dpNI4f
@groenlim -- Eli Bijnens is te gast tijdens de fietstocht van GroenPlus op woensdagavond 12 juli in hotel Holiday In te... https://t.co/HN4bNHaoI1
@GroenAlken -- Nog niet lid? Dan is het nu het moment! https://t.co/pYUITBCJDY https://t.co/DuWklTenTE
@GroenAlken -- Combineer morgen je deelname aan de mensenketting met een wandeling in het mooie Voeren. Groen geeft mee vorm aan... https://t.co/LdJ7kYBEb7
@GroenAlken -- Nieuwe aanleg kunstgrasvelden, .... ook actueel in Alken en omstreken.... https://t.co/ZQEwjVZ3I1
@GroenAlken -- Welk insect wil hier niet in wonen?
@GroenAlken -- Wij zijn er klaar voor #kermis #Terkoest
@GroenAlken -- Morgen, zaterdag, voeren we Kermis in Terkoest. Kom zeker eens langs bij ons tentje. De kleinsten kunnen er op... https://t.co/ZVESPx2FBk
@groenlim -- Ook wij steunen de mensenketting actie tegen kernenergie op 25 juni. Wil je met Groen Limburg een stukje ketting... https://t.co/zUQVTAHaKR
@groenlim -- Iedereen welkom op deze knalactiviteit van Groen Heusden-Zolder https://t.co/JNOJVyaKtM
@GroenAlken -- Binnenkort bij onze buren van Hasselt,... https://t.co/RcHPEIMZr0