U bent hier

Landbouwlint: Is dit nu écht nodig???

Het ‘Landbouwlint’ is al van voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een grote splijtzwam in Alken. Groen! heeft steeds gezegd dat het gekant is tegen die nieuwe nijverheidszone aan de Oude Baan. Niet alleen om het actiecomité te steunen, maar nog veel meer omdat Groen! vindt dat een dergelijke uitbreiding van de oppervlakte voor intensieve nijverheid compleet haaks staat op de ambitie van het Ruimtelijk Structuurplan Alken om van Alken een aangename en rustige woongemeente aan de rand van het (groot)stedelijk gebied Hasselt-Genk te maken met nog enkele beschikbare ‘open ruimten’. 

We vernemen intussen  dat de auditeur van de Raad van State op 14 december 2009 een verslag met conclusies heeft uitgebracht over de PRUP ‘Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen’. Dat verslag is negatief voor zowel een besluit van de provincieraad van Limburg (dd 20 juni 2007) als voor de beslissing van de Vlaamse regering (dd 21 september 2007), telkens over datzelfde PRUP. Hoofdargument is dat Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening de beoogde compensatie voor het schrappen van industrieterrein nabij de Brouwerij van Alken niet afdoende gemotiveerd heeft bij het afwijzen van bezwaren tegen het PRUP.  

De Vlaamse Minaraad stelt in een recent advies over een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat er nog een grote voorraad aan bedrijventerreinen is en dat het voorbarig is om nu weer op zoek te gaan naar meer bijkomende industriegronden.  Een duurzaam Vlaanderen verdient andere prioriteiten.

Maar ook in economische middens worden vragen gesteld bij de steeds weerkerende eis voor meer industriegronden in een ruimtelijk dichtgegroeid Vlaanderen. De directeur van de Antwerpse POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij):  “Ik ben niet optimistisch. We zien vele bedrijven hun beslissing uitstellen, de druk vanuit de bedrijven op ons neemt af.”

Uit gegevens van het Agentschap Ondernemen blijkt dat er in elk geval (nog) een zeer ruim aanbod van bedrijventerreinen is. De informatie over de situatie eind 2009  is recent bekendgemaakt door Vlaams minister-president Kris Peeters. Ze kreeg ook aandacht in Het Belang van Limburg van 16 februari jl.

We bundelen hieronder de belangrijkste gegevens.

1. In Vlaanderen zijn er 2251 ha bedrijfspercelen die bebouwd zijn en (deels) leegstaan: 

provincie ha
Antwerpen 857
Vlaams-Brabant 358
West-Vlaanderen 293
Oost-Vlaanderen 540
Limburg 203
Vlaanderen 2251
Een deel ervan staat te koop of te huur.  
Daarnaast zijn er percelen waar panden in opbouw zijn en die eveneens (deels) leegstaan:

provincie ha
Antwerpen 115
Vlaams-Brabant 45
West-Vlaanderen 129
Oost-Vlaanderen 77
Limburg 87
Vlaanderen 452

2. per provincie kan volgend overzicht gegeven worden van onbebouwde percelen in Vlaanderen die bestemd zijn voor economie: 

provincie Onbebouwd (ha)
Antwerpen 2438
Vlaams-Brabant 1148
Oost-Vlaanderen 1896
West-Vlaanderen 3687
Limburg 3731
Vlaanderen 12899

Het overgrote deel van deze percelen heeft een economische functie of is braakliggend (91%). De rest is in gebruik voor woonfuncties, recreatiefuncties, agrarische functies, park, bos enz. De percelen kunnen volledig in gebruik zijn, deels in gebruik of braakliggend. Een deel ervan staat te koop of te huur.  

3. Wel kan inzicht gegeven worden in de mate waarop terreinen eerder snel dan trager op de markt zullen komen. Ca. 3600ha is reeds uitgerust met wegenis en kan onmiddellijk bebouwd worden (zgn. netto-aanbod). Nog eens ongeveer 1100 ha ligt klaar om uit te rusten met wegenis (zgn. bruto aanbod). Daarnaast rest er ongeveer nog 5000 ha die om diverse redenen (vb. te saneren, waterziek, …) trager op de markt zullen komen (zgn. traag aanbod).  

Per provincie zijn volgende gegevens beschikbaar:

provincie Netto aanbod ha Bruto-aanbod ha Traag aanbod ha
Antwerpen 744 107 1130
Limburg 1369 384 1630
Oost-Vlaanderen 430 377 656
Vlaams Brabant 372 227 433
West-Vlaanderen 678 17 1103

! Limburg heeft de meeste onbebouwde industriegronden van Vlaanderen (3.731 ha)
! In Limburg komen daar nog 203 ha bedrijfsgebouwen bij. 

Groen! heeft steeds gesteld dat voor de inplanting/uitbreiding van (nieuwe) grotere bedrijven een bovenlokale aanpak nodig is en moet gekeken worden naar bijvoorbeeld mogelijkheden in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal en de ongebruikte ruimte op het voormalige vliegveld van Sint-Truiden-Brustem.

Vragen in dit verband:

1. Heeft de schepen een actuele inventaris van de leegstaande - en dus beschikbare – bedrijfspanden?  Zo ja, graag een overzicht.
2. Heeft de schepen een inventaris van de beschikbare, onbebouwde en nog niet toegewezen bedrijventerreinen ?  Zo ja, graag een overzicht. 
3. Kan de schepen een overzicht geven van de nog beschikbare oppervlakte aan industrieterreinen in een cirkel van 20 km rond Alken.

Haalbaarheidsstudie.

Op de GR van  29.01.2009 werd een haalbaarheidsstudie besteld.
Toen reeds leefde de idee bij een grote minderheid om van verdere actie af te zien ‘zolang er procedures lopen’: stemming voor afvoering: 11 tegen 9
Graag een stand van zaken na 13 maanden over de drie opties: het geheel, achter de stationsstraat en het landbouwlint, een opgesplitste berekening was en is de vraag.
Is er al enig resultaat van de haalbaarheidsstudie?

Vergunningen.

Heeft de gemeente al een vraag gehad om een stedebouwkundige vergunning af te leveren voor het gebied landbouwlint. Werd de buurt daarvan op de hoogte gebracht?

Conclusie / stemming.

Gehoord de antwoorden en discussie;
Gezien het verslag van de auditeur van de Raad van State, dd. 14 december 2009, over het PRUP ‘Regionale bedrijventerreinen Brouwerij-Alken en uitbreiding Kolmen.
Gezien de nieuwe gegevens en economische context;
Gezien het voldoende groot aanbod van industrieterreinen in Limburg;

BESLUIT DE GEMEENTERAAD:
1. De gemeenteraad meent dat bedrijfsontwikkelingen in een ruimtelijke omgeving die daarvoor niet geschikt is en conflicten veroorzaken met andere ruimtelijke functies (wonen, natuur, landbouw). Herlokaliseren in een bovenlokale context is daarom voor de betrokken bedrijven aangewezen. De gemeente maakt daartoe een begeleidingsplan voor deze bedrijven. 
2. De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen om alle verdere initiatieven voor de ontwikkeling van bijkomend industriegebied in het landbouwlint stop te zetten.
3. De gemeenteraad verzoekt de provinciale overheid om de kunstmatige vertaalslag van de functie van ‘economisch knooppunt’ in het Provinciaal Structuurplan (in zijn oorsprong enkel ingegeven door de aanwezigheid van de Brouwerij van Alken en de mogelijke toekomstperspectieven van dat bedrijf) stop te zetten om – zoals ook het hoofddoel van het Gemeentelijk Structuurplan Alken is - meer ruimte en openheid te creëren voor Alken als woon-, leef- en recreatiegemeente aan de rand van de stedelijke agglomeratie Hasselt-Genk.
4. De gemeenteraad stelt dat er gezien de klacht bij de Raad van State en het verslag van de auditeur de gemeente geen vergunningen aflevert totdat de situatie uitgeklaard is bij de Raad van State.

Reactie toevoegen

CAPTCHA
Deze vraag dient om er voor te zorgen dat enkel personen en geen computerprogramma's gebruik kunnen maken van deze verzend-functie.

Terug naar top

Onderwerpen

Groen Alken twittert

@groenlim -- Iedereen is welkom op deze open ontmoetingsavond! https://t.co/X5PW9TBRfQ
@GroenAlken -- OCMW-Alken zet een buddy-werking op voor nieuwkomers in onze gemeente? Samen bouwen we een warme wereld. Doe jij... https://t.co/NFMuAZRbVt
@FrankVroonen -- @OrakelvMerksem @GroenHamme Bed, Bad, Brood mag ik hopen!
@GroenAlken -- We hadden het niet beter kunnen verwoorden,... #samenvoorgroen... https://t.co/JsrYWsoF4n
@GroenAlken -- Het is maar een peiling, maar de positieve trend voor Groen zet zich door. We zitten in de lift, meer en meer... https://t.co/7K53VF3ZD9
@GroenAlken -- Veel succes aan onze leerlingen en leerkrachten. Maak er een geweldig schooljaar van! Nieuw is dit jaar de... https://t.co/EIy74C3kzE
@groenlim -- Groen groeit, ook in Limburg. Wil je meewerken aan het positieve alternatief in jouw provincie/gemeente? Word... https://t.co/ri9M4MFkBr
@groenlim -- De partner van Johan Danen: “Hij staat er echt tijdens discussies” https://t.co/FTbykBbonJ
@GroenAlken -- Wordt jij alles leren over composteren? Dan is dit je kans!... https://t.co/0d4XqbQ4sy
@GroenAlken -- Unizo Alken gaat op zoek naar de echte Alkense Kost. Wat een heerlijk initiatief! Ken jij een lekker lokaal... https://t.co/rI4D0JE7Vs
@GroenAlken -- Hier zijn ze dan! De foto's van onze zaumero.vend anne kiosk!... https://t.co/rlP3n6diKl
@FrankVroonen -- RT @GroenAlken: De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.…
@GroenAlken -- De Alkense Groene Pluim gaat dit jaar naar de KVLV's van 't Centrum, Sint-Joris en Terkoest! Al enkele jaren... https://t.co/SiSwQkawNL
@GroenAlken -- Ne zaumero.vend anne kijosk is helemaal klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen! Wees welkom in De Alk!
@GroenAlken -- ne zaumero.vend annr kijosk is er klaar voor, alles staat klaar om jullie vanaf 18 uur te verwennen!
@GroenAlken -- Nog niet ingeschreven voor onze nieuwe lokale specialiteit: Paella van eigen bodem? Dan is het vijf voor twaalf!... https://t.co/QXixCaKMqe
@GroenAlken -- En vergeet vooral niet in te schrijven ....
@GroenAlken -- Groen Alken zet graag de Alkense Doeners in de schijnwerpers. Ook dit jaar zoeken we weer naar Alkense doeners,... https://t.co/Wss3dpNI4f
@groenlim -- Eli Bijnens is te gast tijdens de fietstocht van GroenPlus op woensdagavond 12 juli in hotel Holiday In te... https://t.co/HN4bNHaoI1
@GroenAlken -- Nog niet lid? Dan is het nu het moment! https://t.co/pYUITBCJDY https://t.co/DuWklTenTE
@GroenAlken -- Combineer morgen je deelname aan de mensenketting met een wandeling in het mooie Voeren. Groen geeft mee vorm aan... https://t.co/LdJ7kYBEb7
@GroenAlken -- Nieuwe aanleg kunstgrasvelden, .... ook actueel in Alken en omstreken.... https://t.co/ZQEwjVZ3I1
@GroenAlken -- Welk insect wil hier niet in wonen?
@GroenAlken -- Wij zijn er klaar voor #kermis #Terkoest
@GroenAlken -- Morgen, zaterdag, voeren we Kermis in Terkoest. Kom zeker eens langs bij ons tentje. De kleinsten kunnen er op... https://t.co/ZVESPx2FBk
@groenlim -- Ook wij steunen de mensenketting actie tegen kernenergie op 25 juni. Wil je met Groen Limburg een stukje ketting... https://t.co/zUQVTAHaKR
@groenlim -- Iedereen welkom op deze knalactiviteit van Groen Heusden-Zolder https://t.co/JNOJVyaKtM
@GroenAlken -- Binnenkort bij onze buren van Hasselt,... https://t.co/RcHPEIMZr0